Patrole ochrony

Doświadczenie uczy, że bezpieczeństwo osób i mienia może być tworzone tylko przez kompleks specjalnych środków, których podstawowym celem jest ograniczenie możliwości powstania zagrożenia, a w wypadku gdy do niego dojdzie - pełna neutralizacja.


Firma Alarm Cobra System chcąc w jak najlepszy sposób świadczyć swoje usługi powołała do życia własne Patrole Interwencyjne.


Grupy Interwencyjne są rozlokowane na terenie miast w taki sposób, aby jak najpełniej objąć obszar, na którym występują chronione obiekty, i aby jak najszybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia.


Do podstawowych zadań Grup Interwencyjnych należy:

  • przemieszczanie się po terenie miast i dozorowanie, zgodnie z wyznaczonymi trasami uwzględniającymi lokalizację chronionych obiektów.

  • potwierdzenie przyczyn wezwania,

  • wezwanie policji,

  • potwierdzenie po przybyciu stopnia zagrożenia osób i mienia,

  • podejmowanie ewentualnych interwencji,

  • zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia.


Wszyscy nasi pracownicy wchodzący w skład patroli posiadają Licencje Pracownika Ochrony Pierwszego lub Drugiego Stopnia, która jest obowiązkowo wymagana do wykonywania czynności bezpośredniej ochrony fizycznej oraz do konwojowania środków pieniężnych lub innych wartościowych ładunków.


Często słyszy się stwierdzenie, że sprawca przestępstwa zawsze znajduje się w lepszej sytuacji od swojej ofiary. Ma nad nią przewagę, którą uzyskuje dzięki odpowiedniemu przygotowaniu się do działania. Dlatego tak ważne jest szybkie działanie mające na celu neutralizację zagrożenia.


Konwojowanie wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu M.S.W. i A. z dnia 14.10.1998 w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr. 129, poz. 858)


Do grup konwojowych dobieramy sprawdzonych i zaufanych pracowników - specjalistów w tej dziedzinie usług ochroniarskich.


Nasi pracownicy są dokładnie przeszkoleni i przygotowani do wykonywania powierzanych im czynności. Są nie tylko profesjonalistami, ale także dysponują odpowiednim sprzętem:

  • bronią palną

  • kamizelkami kuloodpornymi

  • specjalnie przystosowanymi do tego typu zadań pojazdami

  • utrzymują również stałą łączność ze stacją monitorowania